Privacy policy

English below


Aangezien deze site gebruik maakt van cookies en persoonsgegevens, leek het me verstandig om daar wat over te zeggen. Allereerst wil ik erop wijzen dat dit mijn persoonlijke site is, en dat jij als bezoeker dus te maken hebt met mij als persoon. Dit document is dus ook niet bedoeld als een juridisch dichtgespijkerd document, maar meer als een eerlijke documentatie van wat ik met mijn site doe. Als je het niet eens bent met iets wat ik doe, neem contact op, dan vinden we samen een oplossing.

 1. Bezoekinformatie en tracking Ik maak op deze site geen gebruik van Google Analytics, Piwik of enige andere vorm van tracking. Er zijn ook geen advertenties te vinden. Mijn server houdt wel accesslogs bij, die door middel van Awstats wordt geanalyseerd. Deze vorm van bezoekersinformatie is relatief anoniem en geeft me voornamelijk globale bezoekersaantallen. Anders dan mijn webhost zijn er geen derden die toegang hebben tot deze informatie.

 2. Inloggen Je kan op deze site inloggen door middel van IndieAuth en Twitter. Zie de volgende punten voor meer informatie. In beide gevallen geldt dat je inlogpoging in mijn accesslogs zal zijn terug te vinden. Ik hou echter niet specifiek bij wie er wanneer ingelogd is en wat ze hebben bekeken. Stukje privacy voor jullie.

 3. Inloggen via IndieAuth Na een inlog via IndieAuth bewaart mijn site jouw URL in een sessie, om zo vast te houden wie jij bent en tot welke posts je toegang hebt. Buiten de sessie en de accesslogs bewaar ik deze informatie nergens.

 4. Inloggen via Twitter Na een inlog via Twitter OAuth ontvangt mijn site een zogenaamd access token van Twitter, waarmee ik meer informatie kan opvragen over jouw account. Dit doe ik echter niet. Alleen je gebruikersnaam wordt in een sessie bewaard, om zo vast te houden wie jij bent en tot welke posts je toegang hebt. Het access token wordt na het inloggen weggegooid.

 5. Accounts Aangezien het inloggen op mijn site via IndieAuth en Twitter gaat, bestaan er geen accounts op mijn site. Jouw identiteit is je eigen website, of je Twitteraccount, maar mijn site houdt geen apart profiel bij. Mijn site houdt wel lijsten bij van identiteiten die toegang hebben tot bepaalde privé-posts. Aangezien deze lijsten alleen voor mij toegankelijk zijn zie ik deze echter als een persoonlijke contactenlijst, geen gebruikersaccount.

 6. Cookies Mijn site maakt gebruik van functionele cookies, geen tracking cookies en geen cookies van derden. Daardoor ben ik niet verplicht om toestemming te vragen voor het plaatsen ervan. Mijn site biedt een inlogmogelijkheid en die werkt alleen als ik de identiteit van mijn bezoekers kan vasthouden. De beste manier om dat te doen is door middel van een cookie. De cookie wordt niet gebruikt op andere sites en ook niet gebruikt om je browse-gedrag in kaart te brengen.

 7. Content van derden Mijn site verzamelt content van andere sites die relevant is bij specifieke pagina’s. In alle gevallen was deze informatie openlijk beschikbaar op het internet en zie ik dit dus als een citaat met bronvermelding. Hieronder vallen likes en reacties die worden achterlaten op mijn posts op externe sites, zoals Twitter en Instagram. Indien je het niet op prijs stelt dat jouw content er tussen zit, neem contact op, dan verwijder ik het.

 8. Content van jouw site Als je een stukje schrijft, naar mij linkt en een webmention stuurt, citeert mijn site automatisch je post onder mijn post. Ik werk eraan om mijn website geschikt te maken voor verwijderen via webmention. Tot die tijd kan je contact met me opnemen als je een specifieke mention wil verwijderen.

 9. Content van jou Mocht ik op enige wijze content van jou hebben overgenomen, bijvoorbeeld als repost of als context bij een reactie van mij op jouw stuk, terwijl jij dat niet op prijs stelt, neem contact met me op, dan verwijder ik het.

Laatst gewijzigd op 18 februari 2017.


Privacy Policy

Because this site uses cookies and personal information, I thought it wise to say something about it. First I would like to point out that this is my personal site, thus you as a visitor deals with me as a person. This document is therefore not meant as a legal document, but more a honest documentation of what I do with my site. If you don’t agree with something I do, please contact me, and we will find a solution.

 1. Visitor information and tracking I do not use Google Analytics, Piwik or any other form of tracking on this site. There are also no advertisements here. My server keeps access logs, which are then analysed with Awstats. This form of visitor information is relatively anonymous and gives me global visitor counts. Other than my webhost, no third parties have access to this information.

 2. Login You can login on this site using IndieAuth and Twitter. See also the next point for more information on those. In both cases, your logins can be found in my access logs. However, I don’t specificly log who is logged in and what they have looked at.

 3. Login via IndieAuth After a login with IndieAuth, my site keeps your URL in a session, to keep track of who you are and what posts you can access. Apart from the session and the access logs, I do not keep this information anywhere.

 4. Login via Twitter After a login with Twitter OAuth, my site receives an access token, which I can use to ask more information about your account. I don’t use this. My site only keeps your username in a session, to keep track of who you are and what posts you can access. The access token is deleted after login.

 5. Accounts Because login to this site happens via IndieAuth or Twitter, there are no accounts on this site. Your identity is your own site, or your Twitteraccount, but my site does not keep it’s own record. My site does keep lists of identities that have access to certain private posts. But because those lists are only available to me, I see them as personal contact lists, not as user accounts.

 6. Cookies My site uses functional cookies, no tracking cookies and no third party cookies. This way, I am not required to ask for your permission. My site offers login, and this only works if I can keep track of the identity of my visitors. The best way to do this is in a cookie. This cookie is not used on other sites and is also not used to map your browsing.

 7. Third party content My site collects content of other sites, that is relevant for specific pages. In all cases, this information was openly available on the internet, and I therefore see it as a citation with source. This includes likes and comments on external sites, like Twitter and Instagram. If you don’t want your content to be part of this, please contact me, I will delete it.

 8. Content from your site If you write a post on your site, link to me and send a webmention, my site will cite your post automatically underneath my post. I am working on deletion via webmention, but until then, you can contact me if you want a specific mention to be deleted.

 9. Your content If I have used your content in any way, like a repost or as context next to my reply on your post, and you don’t want your content on my site, please contact me, I will delete it.

Last changed on 2017-02-18.